Paraphernalia 20 • Παραφερνάλια 20

© Anakreon Kanavakis

Spastik Art Paintbrush™

A special paintbrush
for realism artists
who wish to express themselves
in abstract expressionism.

Illustration

from Anakreon Kanavakis book

“Paraphernalia*”

[*a collection of objects, esp. equipment needed for or connected with a particular activity]

Πινέλο Spastik Art™

Ειδικό πινέλο ζωγραφικής
για ζωγράφους ρεαλιστικής τέχνης
που θέλουν να εκφραστούν
αφηρημένα.

Εργο

του Ανακρέοντα Καναβάκη

από το βιβλίο του

“Paraphernalia”

Paraphernalia Παραφερνάλια

1996

Words by the author

Two thousand six hundred years from Archimedes, five hundred years from Leonardo da Vinci, at the gate of the third millennium, I, as a genuine bearer of the optimistic spirit, submit the proposals, developed in this book, to a humanity thirsty for progress. A humanity that now knows that its needs are covered by the intelligent technological production of our time.
As a person of communication and a lover of Cyberspace, after research in internet marketing, I know the necessities to which my suggestions give an answer. They are innovations adapted to the sensitivities of the modern public, but also extendable, so that they evolve in parallel with consumer trends [which, after all, interactive communication leads to absolute personalization]. At last we are entering the era of digital democracy, where masses and mass media will be a thing of the past. The person will gain at last the respect they deserves. They will not be driven and led by centers and generalizations, they will not blindly follow ideas and personalities, styles and fashions, which turn them into a statistical quotient.
Anyone will now be able to, whenever they want, become Homer, Phidias, Plato, Michelangelo, Shakespeare, Bach, Tolstoy, Picasso, Einstein, Freud and whatever they wish. A dream of centuries takes shape: For the embittered individual to stand up against the “geniuses”. At this point I must note that evolution today promotes creators [i.e. all of us] beyond Leonardo’s “non finito”. It requires clear implementations and not agonizing pursuits. Useful art and not dark creations without a tangible necessity.
With these thoughts, I deliver the innovations of this volume for the use of the most advanced audience in the History of Mankind.

This book will also be released on cd.
The undersigned has also studied the packaging of his inventions. Of course, designs and names are his intellectual property. For the implementation of patents, a special permit is required, so detailed information, detailed drawings and packaging proposals can be given.
A.K.
The painting presentation was made by A. Kanavakis]

Anakreon Kanavakis

Από τον συγγραφέα

Δύο χιλιάδες εξακόσια χρόνια από τον Αρχιμήδη, πεντακόσια χρόνια από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, στην πύλη της τρίτης χιλιετίας, εγώ, σαν γνήσιος φορέας του αισιόδοξου πνεύματος, καταθέτω τις προτάσεις, που αναπτύσσονται σ’ αυτό το βιβλίο, σε μια ανθρωπότητα διψασμένη για πρόοδο. Μια ανθρωπότητα, που γνωρίζει πια οτι, οι ανάγκες της καλύπτονται από την ευφυή τεχνολογική παραγωγή της εποχής μας.
Σαν άνθρωπος της επικοινωνίας και εραστής του Κυβερνοχώρου, μετά από έρευνες marketing μέσω internet, γνωρίζω τις αναγκαιότητες στις οποίες δίνουν απάντηση οι προτάσεις μου. Είναι καινοτομίες προσαρμοσμένες στις ευαισθησίες του σύγχρονου κοινού, αλλά και προεκτάσιμες, ώστε να εξελίσσονται παράλληλα με τις καταναλωτικές τάσεις [που άλλωστε, η interactive communication οδηγεί σε απόλυτη εξατομίκευση]. Επιτέλους αγγίζουμε την εποχή της ψηφιακής Δημοκρατίας, όπου μάζα και τα μαζικά μέσα θα είναι παρελθόν. Το άτομο θα αποκτήσει και τον σεβασμό, που του αξίζουν. Δεν θα άγεται και θα φέρεται από κέντρα και γενικεύσεις, δεν θα ακολουθεί τυφλά ιδέες και προσωπικότητες, τεχνοτροπίες και μόδες, που το μετατρέπουν σε στατιστικό πηλίκον.
Ο καθένας θα μπορεί πια, όποτε θέλει, να γίνεται Όμηρος, Φειδίας, Πλάτων, Μιχαήλ Άγγελος, Σαίξπηρ, Μπαχ, Τολστόι, Πικάσσο, Αϊνστάιν, Φρόυντ και οτιδήποτε επιθυμεί. Ένα όνειρο αιώνων παίρνει σάρκα και οστά: Να υψώσει πια η πικραμένη μονάδα το ανάστημά της απέναντι στις “μεγαλοφυίες”.
Εδώ πρέπει να σημειώσω οτι, η εξέλιξη προωθεί σήμερα τους δημιουργούς [δηλαδή όλους μας] πέρα απ’το “non finito” του Λεονάρντο. Απαιτεί ξεκάθαρες υλοποιήσεις και όχι αγωνιώδεις αναζητήσεις. Χρήσιμη τέχνη και όχι σκοτεινές δημιουργίες χωρίς αναγκαιότητα απτή.
Με τις σκέψεις αυτές, παραδίδω τις καινοτομίες αυτού του τόμου προς χρήσιν του πιο προηγμένου κοινού στην Ιστορία της Ανθρωπότητας.

Το βιβλίο αυτό θα κυκλοφορήσει και σε cd.
Ο υπογράφων έχει μελετήσει και τη συσκευασία των εφευρέσεών του. Φυσικά, σχέδια και ονομασίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του. Για την υλοποίηση των ευρεσιτεχνιών, απαιτείται ειδική άδεια, οπότε μπορούν να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες, αναλυτικά σχέδια και προτάσεις συσκευασίας.
ΑΚ
[Η ζωγραφική παρουσίαση έγινε από τον Α. Καναβάκη]

Ανακρέων Καναβάκης

23 thoughts on “Paraphernalia 20 • Παραφερνάλια 20

 1. I could have used one of those back in the 70s when I was building doors, cabinets and furniture. The distressed look was all the rage back then. Before I would stain and varnish projects, I beat them with a chain that had nuts, bolts, wires and whatever else would leave and interesting impression in the wood. A Spastik Art Paintbrush would have been perfect.

  Liked by 1 person

  1. Yes, I remember the “Distressed” look. Luckily, my hand-me-down furniture was naturally distressed, quite upset, in fact. Did you have to deal with Shabby Chic in the ’90s?

   Liked by 2 people

   1. Naturally distressed is preffereble, I has long out of the furniture making business in the ’90s. However, when we had to hire a lot of people and needed quick desks, I had 18-inch sono tubes (concrete forms) cut to the height of a two-drawer filling cabinet, bought hollow 32 inch wide hollow core doors, varnished the doors and set a sono tube under one end of a door and a file cabinet under the other end and had instant, inexpensive, Shabby Chic desks.

    I built a lot of desks into the downtown office, mostly out of oak, but also white melamine over the years. When we moved to our new office last year, one of the managers said “No SONO TUBES!” She despised sono tube desks. But they went so well in the rundown Shabby Chic space we had upstairs. I moved a couple of the oak and melamine desks to the new office, but we mostly got new furnishings.

    We managed to sneek a couple of sono tubes to the new office we use for recycling bins.

    Like

    1. I’d love to see those sono tubes!

     Liked by 1 person

     1. I’ll send you some photos.

      Liked by 1 person

      1. Here’s what a sono tube looks like: https://wp.me/p1yQyy-63g. I don’t think I have photos of them under a door making a desk. All my desk photos are the ones I built to replace the sono tube desks.

       Liked by 1 person

      2. I remembered those but I was just wondering what they looked like in your office. 😉

       Liked by 1 person

      3. I need to dig around more. They made really functional desks.

       Liked by 1 person

 2. Haha! Must take some skill to work that thing without making a mess! 😉

  Liked by 1 person

  1. That’s the whole point! Remember it’s for artists who paint realistic art and wish to paint abstracts!!!! 😂🤣😂🤣

   Liked by 1 person

   1. Of course. What was I thinking? 😉

    Liked by 1 person

 3. Also available for amateur artists… I imagine. 😉🙃
  xoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

  Liked by 1 person

  1. Of course!!!! 🤣😂🤣😂🤣😂🤣
   🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

   Liked by 1 person

   1. 🤗🤣😂xoxoxo🤗🤣😂xoxoxo

    Liked by 1 person

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close