Paraphernalia 27 • Παραφερνάλια 27

© Anakreon Kanavakis

Artificial Heart – Sculpture

It replaces the patient’s heart
ensuring all functions
and at the same time integrates
in the body a sculptural art
masterpiece which
the patient can enjoy
on x-rays.


• It has a quartz crystal and
while arrhythmias are avoided,
it also works as
a countdown timer.

Illustration

from Anakreon Kanavakis book

“Paraphernalia*”

[*a collection of objects, esp. equipment needed for or connected with a particular activity]

Τεχνητή Καρδιά – Γλυπτόν

Αντικαθιστά την καρδιά του ασθενούς
εξασφαλίζοντας όλες τις λειτουργίες
και ταυτόχρονα ενσωματώνει
στον οργανισμό ένα αριστούργημα
γλυπτικής τέχνης το οποίο μπορεί
να απολαύσει ο ασθενής
στις ακτινογραφίες.


• Διαθέτει κρύσταλλο quartz και έτσι,
ενώ αποφεύγονται οι αρρυθμίες,
λειτουργεί και σαν χρονόμετρο
με αντίστροφη μέτρηση.

Εργο

του Ανακρέοντα Καναβάκη

από το βιβλίο του

“Paraphernalia”

Paraphernalia Παραφερνάλια

1996

Words by the author

Two thousand six hundred years from Archimedes, five hundred years from Leonardo da Vinci, at the gate of the third millennium, I, as a genuine bearer of the optimistic spirit, submit the proposals, developed in this book, to a humanity thirsty for progress. A humanity that now knows that its needs are covered by the intelligent technological production of our time.
As a person of communication and a lover of Cyberspace, after research in internet marketing, I know the necessities to which my suggestions give an answer. They are innovations adapted to the sensitivities of the modern public, but also extendable, so that they evolve in parallel with consumer trends [which, after all, interactive communication leads to absolute personalization]. At last we are entering the era of digital democracy, where masses and mass media will be a thing of the past. The person will gain at last the respect they deserves. They will not be driven and led by centers and generalizations, they will not blindly follow ideas and personalities, styles and fashions, which turn them into a statistical quotient.
Anyone will now be able to, whenever they want, become Homer, Phidias, Plato, Michelangelo, Shakespeare, Bach, Tolstoy, Picasso, Einstein, Freud and whatever they wish. A dream of centuries takes shape: For the embittered individual to stand up against the “geniuses”. At this point I must note that evolution today promotes creators [i.e. all of us] beyond Leonardo’s “non finito”. It requires clear implementations and not agonizing pursuits. Useful art and not dark creations without a tangible necessity.
With these thoughts, I deliver the innovations of this volume for the use of the most advanced audience in the History of Mankind.

This book will also be released on cd.
The undersigned has also studied the packaging of his inventions. Of course, designs and names are his intellectual property. For the implementation of patents, a special permit is required, so detailed information, detailed drawings and packaging proposals can be given.
A.K.
The painting presentation was made by A. Kanavakis]

Anakreon Kanavakis

Από τον συγγραφέα

Δύο χιλιάδες εξακόσια χρόνια από τον Αρχιμήδη, πεντακόσια χρόνια από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, στην πύλη της τρίτης χιλιετίας, εγώ, σαν γνήσιος φορέας του αισιόδοξου πνεύματος, καταθέτω τις προτάσεις, που αναπτύσσονται σ’ αυτό το βιβλίο, σε μια ανθρωπότητα διψασμένη για πρόοδο. Μια ανθρωπότητα, που γνωρίζει πια οτι, οι ανάγκες της καλύπτονται από την ευφυή τεχνολογική παραγωγή της εποχής μας.
Σαν άνθρωπος της επικοινωνίας και εραστής του Κυβερνοχώρου, μετά από έρευνες marketing μέσω internet, γνωρίζω τις αναγκαιότητες στις οποίες δίνουν απάντηση οι προτάσεις μου. Είναι καινοτομίες προσαρμοσμένες στις ευαισθησίες του σύγχρονου κοινού, αλλά και προεκτάσιμες, ώστε να εξελίσσονται παράλληλα με τις καταναλωτικές τάσεις [που άλλωστε, η interactive communication οδηγεί σε απόλυτη εξατομίκευση]. Επιτέλους αγγίζουμε την εποχή της ψηφιακής Δημοκρατίας, όπου μάζα και τα μαζικά μέσα θα είναι παρελθόν. Το άτομο θα αποκτήσει και τον σεβασμό, που του αξίζουν. Δεν θα άγεται και θα φέρεται από κέντρα και γενικεύσεις, δεν θα ακολουθεί τυφλά ιδέες και προσωπικότητες, τεχνοτροπίες και μόδες, που το μετατρέπουν σε στατιστικό πηλίκον.
Ο καθένας θα μπορεί πια, όποτε θέλει, να γίνεται Όμηρος, Φειδίας, Πλάτων, Μιχαήλ Άγγελος, Σαίξπηρ, Μπαχ, Τολστόι, Πικάσσο, Αϊνστάιν, Φρόυντ και οτιδήποτε επιθυμεί. Ένα όνειρο αιώνων παίρνει σάρκα και οστά: Να υψώσει πια η πικραμένη μονάδα το ανάστημά της απέναντι στις “μεγαλοφυίες”.
Εδώ πρέπει να σημειώσω οτι, η εξέλιξη προωθεί σήμερα τους δημιουργούς [δηλαδή όλους μας] πέρα απ’το “non finito” του Λεονάρντο. Απαιτεί ξεκάθαρες υλοποιήσεις και όχι αγωνιώδεις αναζητήσεις. Χρήσιμη τέχνη και όχι σκοτεινές δημιουργίες χωρίς αναγκαιότητα απτή.
Με τις σκέψεις αυτές, παραδίδω τις καινοτομίες αυτού του τόμου προς χρήσιν του πιο προηγμένου κοινού στην Ιστορία της Ανθρωπότητας.

Το βιβλίο αυτό θα κυκλοφορήσει και σε cd.
Ο υπογράφων έχει μελετήσει και τη συσκευασία των εφευρέσεών του. Φυσικά, σχέδια και ονομασίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του. Για την υλοποίηση των ευρεσιτεχνιών, απαιτείται ειδική άδεια, οπότε μπορούν να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες, αναλυτικά σχέδια και προτάσεις συσκευασίας.
ΑΚ
[Η ζωγραφική παρουσίαση έγινε από τον Α. Καναβάκη]

Ανακρέων Καναβάκης

27 thoughts on “Paraphernalia 27 • Παραφερνάλια 27

 1. Hahaha! It looks like it will play you a hearty tune as well.

  Liked by 2 people

  1. A ha ha haaa….. does indeed!!!!! 😉

   Liked by 2 people

 2. This is so amazing! ❤️

  Liked by 1 person

  1. Ah, thank you, dahling Holly! xoxoxo

   Liked by 1 person

   1. Such a beautiful artwork!xoxo

    Liked by 1 person

    1. Awww…. I will forward your lovely words, my dearest Holly! xoxoxoxoxoxo

     Liked by 1 person

     1. Thank you dahling! xoxoxo

      Liked by 1 person

 3. Definitely makes me think of a funky heart!

  Liked by 1 person

  1. A two in one apparatus! 😉
   I like funky!!!!
   Thank you, my dear Dale! xoxoxoxoxoxo

   Liked by 1 person

  1. Thank you, Liz! I will forward your kind words! xo

   Liked by 1 person

   1. You’re welcome, Marina!

    Liked by 1 person

 4. How does your dad come up with these ideas?
  I knew it was a heart, of sorts when I first saw it.
  I thought maybe the pumping blood would be playing songs.
  Songs like: Heart Breaker, Groove is in the Heart, Only Love Can Break Your Heart, Sgt. Peeper’s Lonely Hearts Club Band, Piece of My Heart, etc.
  ❤️🧡💙💜💚💔💖🖤🤎💛🤍❤️‍🩹💝 (I found a white heart!!!!)

  Liked by 1 person

  1. A ha ha haaaa…. I’m going to tell him your idea! I think it’s brilliant!!!!!!!!! It could be for the upgraded model! 😂🤣😂🤣😂😂
   💗💟💞💜💚💛🖤❤️🧡♡💔💕💓💙💘❤︎

   Liked by 1 person

   1. Ah, the 2.0 model!
    Why not? Everything upgrades in a month these days. The IPhone 13 is out. I’m still on 6S.
    😂🤣😂🤣💜💚💛🖤❤️🧡xoxoxo

    Liked by 1 person

    1. This thing with the upgrades is really getting on my nerves! Before you even buy something, its upgrade is being manufactured! grrrrr
     xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

     Liked by 1 person

     1. AGREE!!!!!!!!!!
      I say, upgrade freedom and peace!!!!!!
      xoxoxoxoxoxoxoxoxo

      Liked by 1 person

      1. Good one! YES!!!!!!!!!!!!!!!
       🕊💓

       Liked by 1 person

      2. Unfortunately we would probably only be on Peace 2.0. 🕊💓

       Liked by 1 person

      3. 🕊🌿😘🌷🕊
       xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

       Liked by 1 person

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close