Paraphernalia 17 • Παραφερνάλια 17 🎄

© Anakreon Kanavakis

Diet Pressure Cooker

Electronic pressure cooker
where rich meals
can be cooked, at will.
It can complete cooking
in an excellent way,
but once the food is ready,
the lid locks automatically
and the built-in dematerializer
comes into operation,
and eliminates it.

• At the same time the handle is heated
with a special resistance that it contains,
so that it can’t be touched by the hand.

Illustration

from Anakreon Kanavakis book

“Paraphernalia*”

[*a collection of objects, esp. equipment needed for or connected with a particular activity]

Χύτρα Διαίτης

Ηλεκτρονική χύτρα όπου
μπορούν να μαγειρευθούν
πλούσια γεύματα,
κατα βούλησιν. Μπορεί
να ολοκληρώσει το μαγείρεμα
με άριστο τρόπο, αλλά μόλις
το φαγητό είναι έτοιμο,
αυτομάτως το καπάκι κλειδώνει
και μπαίνει σε λειτουργία
ο ενσωματωμένος εξαϋλωτής,
που το εξαφανίζει.

• Ταυτόχρονα η λαβή θερμαίνεται
με ειδική αντίσταση που περιέχει,
ώστε να μην μπορεί να την
αγγίξει το χέρι.

Εργο

του Ανακρέοντα Καναβάκη

από το βιβλίο του

“Paraphernalia”

Paraphernalia Παραφερνάλια

1996

Words by the author

Two thousand six hundred years from Archimedes, five hundred years from Leonardo da Vinci, at the gate of the third millennium, I, as a genuine bearer of the optimistic spirit, submit the proposals, developed in this book, to a humanity thirsty for progress. A humanity that now knows that its needs are covered by the intelligent technological production of our time.
As a person of communication and a lover of Cyberspace, after research in internet marketing, I know the necessities to which my suggestions give an answer. They are innovations adapted to the sensitivities of the modern public, but also extendable, so that they evolve in parallel with consumer trends [which, after all, interactive communication leads to absolute personalization]. At last we are entering the era of digital democracy, where masses and mass media will be a thing of the past. The person will gain at last the respect they deserves. They will not be driven and led by centers and generalizations, they will not blindly follow ideas and personalities, styles and fashions, which turn them into a statistical quotient.
Anyone will now be able to, whenever they want, become Homer, Phidias, Plato, Michelangelo, Shakespeare, Bach, Tolstoy, Picasso, Einstein, Freud and whatever they wish. A dream of centuries takes shape: For the embittered individual to stand up against the “geniuses”. At this point I must note that evolution today promotes creators [i.e. all of us] beyond Leonardo’s “non finito”. It requires clear implementations and not agonizing pursuits. Useful art and not dark creations without a tangible necessity.
With these thoughts, I deliver the innovations of this volume for the use of the most advanced audience in the History of Mankind.

This book will also be released on cd.
The undersigned has also studied the packaging of his inventions. Of course, designs and names are his intellectual property. For the implementation of patents, a special permit is required, so detailed information, detailed drawings and packaging proposals can be given.
A.K.
The painting presentation was made by A. Kanavakis]

Anakreon Kanavakis

Από τον συγγραφέα

Δύο χιλιάδες εξακόσια χρόνια από τον Αρχιμήδη, πεντακόσια χρόνια από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, στην πύλη της τρίτης χιλιετίας, εγώ, σαν γνήσιος φορέας του αισιόδοξου πνεύματος, καταθέτω τις προτάσεις, που αναπτύσσονται σ’ αυτό το βιβλίο, σε μια ανθρωπότητα διψασμένη για πρόοδο. Μια ανθρωπότητα, που γνωρίζει πια οτι, οι ανάγκες της καλύπτονται από την ευφυή τεχνολογική παραγωγή της εποχής μας.
Σαν άνθρωπος της επικοινωνίας και εραστής του Κυβερνοχώρου, μετά από έρευνες marketing μέσω internet, γνωρίζω τις αναγκαιότητες στις οποίες δίνουν απάντηση οι προτάσεις μου. Είναι καινοτομίες προσαρμοσμένες στις ευαισθησίες του σύγχρονου κοινού, αλλά και προεκτάσιμες, ώστε να εξελίσσονται παράλληλα με τις καταναλωτικές τάσεις [που άλλωστε, η interactive communication οδηγεί σε απόλυτη εξατομίκευση]. Επιτέλους αγγίζουμε την εποχή της ψηφιακής Δημοκρατίας, όπου μάζα και τα μαζικά μέσα θα είναι παρελθόν. Το άτομο θα αποκτήσει και τον σεβασμό, που του αξίζουν. Δεν θα άγεται και θα φέρεται από κέντρα και γενικεύσεις, δεν θα ακολουθεί τυφλά ιδέες και προσωπικότητες, τεχνοτροπίες και μόδες, που το μετατρέπουν σε στατιστικό πηλίκον.
Ο καθένας θα μπορεί πια, όποτε θέλει, να γίνεται Όμηρος, Φειδίας, Πλάτων, Μιχαήλ Άγγελος, Σαίξπηρ, Μπαχ, Τολστόι, Πικάσσο, Αϊνστάιν, Φρόυντ και οτιδήποτε επιθυμεί. Ένα όνειρο αιώνων παίρνει σάρκα και οστά: Να υψώσει πια η πικραμένη μονάδα το ανάστημά της απέναντι στις “μεγαλοφυίες”.
Εδώ πρέπει να σημειώσω οτι, η εξέλιξη προωθεί σήμερα τους δημιουργούς [δηλαδή όλους μας] πέρα απ’το “non finito” του Λεονάρντο. Απαιτεί ξεκάθαρες υλοποιήσεις και όχι αγωνιώδεις αναζητήσεις. Χρήσιμη τέχνη και όχι σκοτεινές δημιουργίες χωρίς αναγκαιότητα απτή.
Με τις σκέψεις αυτές, παραδίδω τις καινοτομίες αυτού του τόμου προς χρήσιν του πιο προηγμένου κοινού στην Ιστορία της Ανθρωπότητας.

Το βιβλίο αυτό θα κυκλοφορήσει και σε cd.
Ο υπογράφων έχει μελετήσει και τη συσκευασία των εφευρέσεών του. Φυσικά, σχέδια και ονομασίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του. Για την υλοποίηση των ευρεσιτεχνιών, απαιτείται ειδική άδεια, οπότε μπορούν να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες, αναλυτικά σχέδια και προτάσεις συσκευασίας.
ΑΚ
[Η ζωγραφική παρουσίαση έγινε από τον Α. Καναβάκη]

Ανακρέων Καναβάκης

Merry Christmas to everyone!

…enjoy the Christmas meal! This Diet Pressure Cooker is yet to be built! 😉

🎄

Καλά Χριστούγεννα σε όλους!

…ευχαριστηθείτε το Χριστουγεννιάτικο γεύμα! Η Χύτρα Διαίτης δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα!

20 thoughts on “Paraphernalia 17 • Παραφερνάλια 17 🎄

 1. That certainly takes the pressure off dieting. Does your diet for you by de-materializing it. Very clever approach to dieting. We had a pressure cooker explode once. I guess it was trying to de-materialize our meal. We had black beans and rice plastered all over the kitchen. It was pretty artsy, actually, but what a mess to clean up.

  Liked by 1 person

  1. Oh, nooooo!!!!!! I hope we never get to experience such art as we’re starting to use one to eliminate lectins from our food! 😉
   This was one if dad’s inventions I still find hard not to burst in laughter!

   Liked by 1 person

  1. The ultimate diet right?!!! 😉🤣

   Liked by 1 person

   1. It could make one a bit irritable, though, I would think. 😉

    Liked by 1 person

 2. OMG this is positively Jungian! The pressure cooker that eliminates! ha ha

  Liked by 1 person

  1. Jungian or Copperfieldian, it works! No food, no weight!!!!! 🤣😂🤣😂

   Like

 3. Reblogged this on Earthpages.org ☃️ and commented:
  An amusing, ironic piece. This could be me on Boxing Day or even today. I find that the Xmas holidays often put me “under pressure,” as the song goes.🙂😇🙂

  Liked by 1 person

 4. LOL! Although cakes, french fries, and all unhealthy foods should be cooked in this. Veggies keep us healthy and slim(ish)!
  xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

  Liked by 1 person

  1. It will cook everything! All meals! The perfect diet!!!! 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
   xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

   Liked by 1 person

   1. I’m hungry! 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂

    Liked by 1 person

    1. Well, I guarantee you with this appliance you’ll forget your hunger from sheer anger!!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

     Liked by 1 person

     1. I’m losing weight just thinking about it!
      🤣🤣🤣🤣xoxoxoxo

      Liked by 1 person

      1. …told you it works!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

       Liked by 1 person

      2. xoxo🤣🤣🤣xoxo

       Liked by 1 person

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close