Paraphernalia 15 • Παραφερνάλια 15

© Anakreon Kanavakis

Bookshark™*

A highly effective
mechanical bookmark.
It accommodates all book sizes.
Its mechanism tears up
the read pages,
and rejects them in a special bag.
Comes with 10 bags, which are enough
for reading 10 volumes.

• Eco product, promotes
recycling of paper.

The literal translation of the title is “Pagecollector”

Illustration

from Anakreon Kanavakis book

“Paraphernalia*”

[*a collection of objects, esp. equipment needed for or connected with a particular activity]

Σελιδομνήμων™

Μηχανικός σελιδοδείκτης
εξαιρετικά αποτελεσματικός.
Δέχεται όλα τα μεγέθη των βιβλίων.
Ο μηχανισμός του σκίζει
τις διαβασμένες σελίδες,
που απορρίπτονται σε ειδική
σακούλα. Παραδίδεται
με 10 σακούλες, που αρκούν
για την ανάγνωση 10 τόμων.

• Οικολογικό προϊόν, προωθεί
την ανακύκλωση του χαρτιού.

Εργο

του Ανακρέοντα Καναβάκη

από το βιβλίο του

“Paraphernalia”

Paraphernalia Παραφερνάλια

1996

Words by the author

Two thousand six hundred years from Archimedes, five hundred years from Leonardo da Vinci, at the gate of the third millennium, I, as a genuine bearer of the optimistic spirit, submit the proposals, developed in this book, to a humanity thirsty for progress. A humanity that now knows that its needs are covered by the intelligent technological production of our time.
As a person of communication and a lover of Cyberspace, after research in internet marketing, I know the necessities to which my suggestions give an answer. They are innovations adapted to the sensitivities of the modern public, but also extendable, so that they evolve in parallel with consumer trends [which, after all, interactive communication leads to absolute personalization]. At last we are entering the era of digital democracy, where masses and mass media will be a thing of the past. The person will gain at last the respect they deserves. They will not be driven and led by centers and generalizations, they will not blindly follow ideas and personalities, styles and fashions, which turn them into a statistical quotient.
Anyone will now be able to, whenever they want, become Homer, Phidias, Plato, Michelangelo, Shakespeare, Bach, Tolstoy, Picasso, Einstein, Freud and whatever they wish. A dream of centuries takes shape: For the embittered individual to stand up against the “geniuses”. At this point I must note that evolution today promotes creators [i.e. all of us] beyond Leonardo’s “non finito”. It requires clear implementations and not agonizing pursuits. Useful art and not dark creations without a tangible necessity.
With these thoughts, I deliver the innovations of this volume for the use of the most advanced audience in the History of Mankind.

This book will also be released on cd.
The undersigned has also studied the packaging of his inventions. Of course, designs and names are his intellectual property. For the implementation of patents, a special permit is required, so detailed information, detailed drawings and packaging proposals can be given.
A.K.
The painting presentation was made by A. Kanavakis]

Anakreon Kanavakis

Από τον συγγραφέα

Δύο χιλιάδες εξακόσια χρόνια από τον Αρχιμήδη, πεντακόσια χρόνια από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, στην πύλη της τρίτης χιλιετίας, εγώ, σαν γνήσιος φορέας του αισιόδοξου πνεύματος, καταθέτω τις προτάσεις, που αναπτύσσονται σ’ αυτό το βιβλίο, σε μια ανθρωπότητα διψασμένη για πρόοδο. Μια ανθρωπότητα, που γνωρίζει πια οτι, οι ανάγκες της καλύπτονται από την ευφυή τεχνολογική παραγωγή της εποχής μας.
Σαν άνθρωπος της επικοινωνίας και εραστής του Κυβερνοχώρου, μετά από έρευνες marketing μέσω internet, γνωρίζω τις αναγκαιότητες στις οποίες δίνουν απάντηση οι προτάσεις μου. Είναι καινοτομίες προσαρμοσμένες στις ευαισθησίες του σύγχρονου κοινού, αλλά και προεκτάσιμες, ώστε να εξελίσσονται παράλληλα με τις καταναλωτικές τάσεις [που άλλωστε, η interactive communication οδηγεί σε απόλυτη εξατομίκευση]. Επιτέλους αγγίζουμε την εποχή της ψηφιακής Δημοκρατίας, όπου μάζα και τα μαζικά μέσα θα είναι παρελθόν. Το άτομο θα αποκτήσει και τον σεβασμό, που του αξίζουν. Δεν θα άγεται και θα φέρεται από κέντρα και γενικεύσεις, δεν θα ακολουθεί τυφλά ιδέες και προσωπικότητες, τεχνοτροπίες και μόδες, που το μετατρέπουν σε στατιστικό πηλίκον.
Ο καθένας θα μπορεί πια, όποτε θέλει, να γίνεται Όμηρος, Φειδίας, Πλάτων, Μιχαήλ Άγγελος, Σαίξπηρ, Μπαχ, Τολστόι, Πικάσσο, Αϊνστάιν, Φρόυντ και οτιδήποτε επιθυμεί. Ένα όνειρο αιώνων παίρνει σάρκα και οστά: Να υψώσει πια η πικραμένη μονάδα το ανάστημά της απέναντι στις “μεγαλοφυίες”.
Εδώ πρέπει να σημειώσω οτι, η εξέλιξη προωθεί σήμερα τους δημιουργούς [δηλαδή όλους μας] πέρα απ’το “non finito” του Λεονάρντο. Απαιτεί ξεκάθαρες υλοποιήσεις και όχι αγωνιώδεις αναζητήσεις. Χρήσιμη τέχνη και όχι σκοτεινές δημιουργίες χωρίς αναγκαιότητα απτή.
Με τις σκέψεις αυτές, παραδίδω τις καινοτομίες αυτού του τόμου προς χρήσιν του πιο προηγμένου κοινού στην Ιστορία της Ανθρωπότητας.

Το βιβλίο αυτό θα κυκλοφορήσει και σε cd.
Ο υπογράφων έχει μελετήσει και τη συσκευασία των εφευρέσεών του. Φυσικά, σχέδια και ονομασίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του. Για την υλοποίηση των ευρεσιτεχνιών, απαιτείται ειδική άδεια, οπότε μπορούν να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες, αναλυτικά σχέδια και προτάσεις συσκευασίας.
ΑΚ
[Η ζωγραφική παρουσίαση έγινε από τον Α. Καναβάκη]

Ανακρέων Καναβάκης

15 thoughts on “Paraphernalia 15 • Παραφερνάλια 15

 1. What a concept for bookmarking. When Laurie was having to lug teacher’s books to classes, which are huge books, she would cut them up by section, and only lug around the relevant section, which was a fraction of the size of the whole book. The Bookshark would have been the perfect tool for her. People who worship books and find them sacred had conniption fits.

  Liked by 2 people

  1. I bet! I can imagine them not even getting it as a joke! 😉
   I’ll tell dad about it and maybe he can build one just for Laurie! 😉
   Happy Sunday, my friend!

   Liked by 2 people

   1. The school she teachers for now has all online, virtual books. She only has to take her Macbook, iPad and a few folders to school these days.

    Liked by 1 person

    1. Ah, so she can ‘bookshark’ all she wants!!!!! 🤣🤣🤣🤣

     Liked by 1 person

 2. Hahaha! could be good for haircuts, too!
  xoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

  Liked by 1 person

  1. A ha ha haaaa…..
   …for a zen haircut
   Or the bookshark serial hairdresser…
   Okay… it’s Monday morning!
   ❤💕⚙🗡✂️❤💕❤💕❤💕❤💕❤💕❤💕

   Liked by 1 person

   1. “The Bookshark Serial Hairdresser…. a B – Horror Movie not made yet! xoxoxoxo

    Like

    1. Oh, yes… but until it does make it to the big screen, maybe we should be careful with poor AGMs!!! We wouldn’t want him doing their hair before a show!!!! 😂😂👒😁😱😂🤗🤣
     💖🌷❤️💖

     Liked by 1 person

     1. Oh dear!
      He’s OUT!
      The AGMs have hired the Beauty Department from The Coop. Rebecca has retained the stars of the Hair, Make-up and Costume departments.

      Liked by 1 person

      1. Fingers crossed he’ll stay clear!!! 🤣
       ❤🤗❤🤗❤🤗❤🤗❤

       Like

 3. How innovative, Marina! Love it! ❤️❤️

  Liked by 1 person

  1. 🤣🤣🤣 yes, easily gets rid of unwanted pages!!! 🤣🤣🤣
   Thank you, Lauren!
   ❤💕🤗😘🤗💕❤

   Liked by 1 person

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close