Paraphernalia 13 • Παραφερνάλια 13

© Anakreon Kanavakis

Narcissotronic™

A computer with a mirror-monitor.
Placed in the bathroom
it replaces the mirror
and washbasin. Once stood
in front of it, the user
can see themselves being washed,
brushing teeth, putting makeup on,
shaving, grooming, etc.

Its cost is depreciated soon
from the profit of not buying soaps,
shampoo, toothpaste, cosmetics etc.


Illustration

from Anakreon Kanavakis book

“Paraphernalia*”

[*a collection of objects, esp. equipment needed for or connected with a particular activity]

Ναρκισσοτρόνικ™

Ηλεκτρονικός υπολογιστής
με μόνιτορ – καθρέπτη.
Τοποθετείται στην τουαλέτα
και αντικαθιστά τον καθρέπτη
και τον νιπτήρα. Οταν σταθεί
μπροστά του ο χρήστης, μπορεί
να δει τον εαυτό του να πλένεται,
να βουρτσίζει τα δόντια του,
να ξυρίζεται, να καλλωπίζεται κλπ.

• Το κόστος του αποσβένυται σύντομα
από το κέρδος μη αγοράς σαπουνιών,
σαμπουάν, οδοντόπαστας,
καλλυντικών κλπ.

Εργο

του Ανακρέοντα Καναβάκη

από το βιβλίο του

“Paraphernalia”

Paraphernalia Παραφερνάλια

1996

Words by the author

Two thousand six hundred years from Archimedes, five hundred years from Leonardo da Vinci, at the gate of the third millennium, I, as a genuine bearer of the optimistic spirit, submit the proposals, developed in this book, to a humanity thirsty for progress. A humanity that now knows that its needs are covered by the intelligent technological production of our time.
As a person of communication and a lover of Cyberspace, after research in internet marketing, I know the necessities to which my suggestions give an answer. They are innovations adapted to the sensitivities of the modern public, but also extendable, so that they evolve in parallel with consumer trends [which, after all, interactive communication leads to absolute personalization]. At last we are entering the era of digital democracy, where masses and mass media will be a thing of the past. The person will gain at last the respect they deserves. They will not be driven and led by centers and generalizations, they will not blindly follow ideas and personalities, styles and fashions, which turn them into a statistical quotient.
Anyone will now be able to, whenever they want, become Homer, Phidias, Plato, Michelangelo, Shakespeare, Bach, Tolstoy, Picasso, Einstein, Freud and whatever they wish. A dream of centuries takes shape: For the embittered individual to stand up against the “geniuses”. At this point I must note that evolution today promotes creators [i.e. all of us] beyond Leonardo’s “non finito”. It requires clear implementations and not agonizing pursuits. Useful art and not dark creations without a tangible necessity.
With these thoughts, I deliver the innovations of this volume for the use of the most advanced audience in the History of Mankind.

This book will also be released on cd.
The undersigned has also studied the packaging of his inventions. Of course, designs and names are his intellectual property. For the implementation of patents, a special permit is required, so detailed information, detailed drawings and packaging proposals can be given.
A.K.
The painting presentation was made by A. Kanavakis]

Anakreon Kanavakis

Από τον συγγραφέα

Δύο χιλιάδες εξακόσια χρόνια από τον Αρχιμήδη, πεντακόσια χρόνια από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, στην πύλη της τρίτης χιλιετίας, εγώ, σαν γνήσιος φορέας του αισιόδοξου πνεύματος, καταθέτω τις προτάσεις, που αναπτύσσονται σ’ αυτό το βιβλίο, σε μια ανθρωπότητα διψασμένη για πρόοδο. Μια ανθρωπότητα, που γνωρίζει πια οτι, οι ανάγκες της καλύπτονται από την ευφυή τεχνολογική παραγωγή της εποχής μας.
Σαν άνθρωπος της επικοινωνίας και εραστής του Κυβερνοχώρου, μετά από έρευνες marketing μέσω internet, γνωρίζω τις αναγκαιότητες στις οποίες δίνουν απάντηση οι προτάσεις μου. Είναι καινοτομίες προσαρμοσμένες στις ευαισθησίες του σύγχρονου κοινού, αλλά και προεκτάσιμες, ώστε να εξελίσσονται παράλληλα με τις καταναλωτικές τάσεις [που άλλωστε, η interactive communication οδηγεί σε απόλυτη εξατομίκευση]. Επιτέλους αγγίζουμε την εποχή της ψηφιακής Δημοκρατίας, όπου μάζα και τα μαζικά μέσα θα είναι παρελθόν. Το άτομο θα αποκτήσει και τον σεβασμό, που του αξίζουν. Δεν θα άγεται και θα φέρεται από κέντρα και γενικεύσεις, δεν θα ακολουθεί τυφλά ιδέες και προσωπικότητες, τεχνοτροπίες και μόδες, που το μετατρέπουν σε στατιστικό πηλίκον.
Ο καθένας θα μπορεί πια, όποτε θέλει, να γίνεται Όμηρος, Φειδίας, Πλάτων, Μιχαήλ Άγγελος, Σαίξπηρ, Μπαχ, Τολστόι, Πικάσσο, Αϊνστάιν, Φρόυντ και οτιδήποτε επιθυμεί. Ένα όνειρο αιώνων παίρνει σάρκα και οστά: Να υψώσει πια η πικραμένη μονάδα το ανάστημά της απέναντι στις “μεγαλοφυίες”.
Εδώ πρέπει να σημειώσω οτι, η εξέλιξη προωθεί σήμερα τους δημιουργούς [δηλαδή όλους μας] πέρα απ’το “non finito” του Λεονάρντο. Απαιτεί ξεκάθαρες υλοποιήσεις και όχι αγωνιώδεις αναζητήσεις. Χρήσιμη τέχνη και όχι σκοτεινές δημιουργίες χωρίς αναγκαιότητα απτή.
Με τις σκέψεις αυτές, παραδίδω τις καινοτομίες αυτού του τόμου προς χρήσιν του πιο προηγμένου κοινού στην Ιστορία της Ανθρωπότητας.

Το βιβλίο αυτό θα κυκλοφορήσει και σε cd.
Ο υπογράφων έχει μελετήσει και τη συσκευασία των εφευρέσεών του. Φυσικά, σχέδια και ονομασίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του. Για την υλοποίηση των ευρεσιτεχνιών, απαιτείται ειδική άδεια, οπότε μπορούν να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες, αναλυτικά σχέδια και προτάσεις συσκευασίας.
ΑΚ
[Η ζωγραφική παρουσίαση έγινε από τον Α. Καναβάκη]

Ανακρέων Καναβάκης

26 thoughts on “Paraphernalia 13 • Παραφερνάλια 13

 1. Virtual vanity for virtual personal hygiene. Another invention way ahead of its time. I practice virtual hygiene on weekends, but since I’ve been off work since Wednesday, because of Thanksgiving, today starts my fourth day of virtual hygiene. With social distancing and all, if you can smell me you are too damn close.

  Liked by 3 people

  1. You are certifiable, Tim! 😉

   Liked by 3 people

   1. We don’t have no stinking water out here. Therefore, in order to be a good conservationist, I stink. When I was a kid the adults called me “a stinker”. I guess I still am.

    Liked by 3 people

     1. Stinking!

      Liked by 3 people

      1. 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣

       Liked by 1 person

      2. I just got an inspiration:

       Life’s a shame, its stinking in stereo
       Life’s a shame, they put on a ruse
       Life’s a shame, they’re like Larry, Harry, Moe
       Life’s a shame, they want inside of you

       Liked by 1 person

      3. …I bet it’s a song already!!!!
       …which I can’t wait to hear! 😉

       Liked by 1 person

      4. No song yet. I’m not sure it will be. But thinking about stinking brought the words up in my twisted mind.

       Liked by 1 person

      5. Thank god for that ‘twisted mind’… 😉🍷

       Liked by 1 person

   2. …I fell off my chair reading it! 🤣

    Like

  2. A ha ha ha haaaaaaaaaaa….
   …virtual hygiene!!!!!!!!!
   I call it “Eau Naturelle”!!! 😂🤣😂🤣😂🤣

   Liked by 1 person

   1. I think most people just call it “Ewww!”

    Liked by 1 person

 2. My little brother could have used that device the year he decided he didn’t want to brush his teeth.

  Liked by 1 person

  1. A ha haaaa… handy! 😉😂🤣😂😁😁

   Liked by 1 person

   1. He paid the price with six cavities at his next dental check-up. Bad, bad, bad . . .

    Liked by 1 person

    1. Oh, no…. well he could have a permanent “Narcissotronic” installed and he’d never know!!! 😉🤣

     Liked by 1 person

     1. Yep, he missed out, all right!

      Liked by 1 person

 3. Virtual is not virtuous in this case.
  I’ll take soap and water, ere the fungus grows!
  🍄😳xoxo🍄😳xoxo🍄😳xoxo🍄😳xoxo

  Liked by 1 person

  1. Hmmm…. you are probably right!!
   🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
   🌟🌻🧡🌻🌟🌻🧡🌻🌟🌻🧡🌻🌟

   Like

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close