Paraphernalia 8 • Παραφερνάλια 8

© Anakreon Kanavakis

Canarlights™

Traffic light that can
replace all
stoplights of the cities
with the following properties:
– It only has a red light
– The other slots have been
converted to bird nests.


It is offered with a wind vane
on top.

Illustration

from Anakreon Kanavakis book

“Paraphernalia*”

[*a collection of objects, esp. equipment needed for or connected with a particular activity]

Καναρφανάρ™

Σηματοδότης που μπορεί
να αντικαταστήσει όλους
τους ανάλογους των πόλεων
με τις εξής ιδιότητες:
– Διαθέτει μόνο το κόκκινο φως.
– Οι άλλες δύο υποδοχές έχουν
μετατραπεί σε φωλιές πουλιών.

• Προσφέρεται με ανεμοδείκτη
στο επάνω μέρος.

Εργο

του Ανακρέοντα Καναβάκη

από το βιβλίο του

“Paraphernalia”

Paraphernalia Παραφερνάλια

1996

Words by the author

Two thousand six hundred years from Archimedes, five hundred years from Leonardo da Vinci, at the gate of the third millennium, I, as a genuine bearer of the optimistic spirit, submit the proposals, developed in this book, to a humanity thirsty for progress. A humanity that now knows that its needs are covered by the intelligent technological production of our time.
As a person of communication and a lover of Cyberspace, after research in internet marketing, I know the necessities to which my suggestions give an answer. They are innovations adapted to the sensitivities of the modern public, but also extendable, so that they evolve in parallel with consumer trends [which, after all, interactive communication leads to absolute personalization]. At last we are entering the era of digital democracy, where masses and mass media will be a thing of the past. The person will gain at last the respect they deserves. They will not be driven and led by centers and generalizations, they will not blindly follow ideas and personalities, styles and fashions, which turn them into a statistical quotient.
Anyone will now be able to, whenever they want, become Homer, Phidias, Plato, Michelangelo, Shakespeare, Bach, Tolstoy, Picasso, Einstein, Freud and whatever they wish. A dream of centuries takes shape: For the embittered individual to stand up against the “geniuses”. At this point I must note that evolution today promotes creators [i.e. all of us] beyond Leonardo’s “non finito”. It requires clear implementations and not agonizing pursuits. Useful art and not dark creations without a tangible necessity.
With these thoughts, I deliver the innovations of this volume for the use of the most advanced audience in the History of Mankind.

This book will also be released on cd.
The undersigned has also studied the packaging of his inventions. Of course, designs and names are his intellectual property. For the implementation of patents, a special permit is required, so detailed information, detailed drawings and packaging proposals can be given.
A.K.
The painting presentation was made by A. Kanavakis]

Anakreon Kanavakis

Από τον συγγραφέα

Δύο χιλιάδες εξακόσια χρόνια από τον Αρχιμήδη, πεντακόσια χρόνια από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, στην πύλη της τρίτης χιλιετίας, εγώ, σαν γνήσιος φορέας του αισιόδοξου πνεύματος, καταθέτω τις προτάσεις, που αναπτύσσονται σ’ αυτό το βιβλίο, σε μια ανθρωπότητα διψασμένη για πρόοδο. Μια ανθρωπότητα, που γνωρίζει πια οτι, οι ανάγκες της καλύπτονται από την ευφυή τεχνολογική παραγωγή της εποχής μας.
Σαν άνθρωπος της επικοινωνίας και εραστής του Κυβερνοχώρου, μετά από έρευνες marketing μέσω internet, γνωρίζω τις αναγκαιότητες στις οποίες δίνουν απάντηση οι προτάσεις μου. Είναι καινοτομίες προσαρμοσμένες στις ευαισθησίες του σύγχρονου κοινού, αλλά και προεκτάσιμες, ώστε να εξελίσσονται παράλληλα με τις καταναλωτικές τάσεις [που άλλωστε, η interactive communication οδηγεί σε απόλυτη εξατομίκευση]. Επιτέλους αγγίζουμε την εποχή της ψηφιακής Δημοκρατίας, όπου μάζα και τα μαζικά μέσα θα είναι παρελθόν. Το άτομο θα αποκτήσει και τον σεβασμό, που του αξίζουν. Δεν θα άγεται και θα φέρεται από κέντρα και γενικεύσεις, δεν θα ακολουθεί τυφλά ιδέες και προσωπικότητες, τεχνοτροπίες και μόδες, που το μετατρέπουν σε στατιστικό πηλίκον.
Ο καθένας θα μπορεί πια, όποτε θέλει, να γίνεται Όμηρος, Φειδίας, Πλάτων, Μιχαήλ Άγγελος, Σαίξπηρ, Μπαχ, Τολστόι, Πικάσσο, Αϊνστάιν, Φρόυντ και οτιδήποτε επιθυμεί. Ένα όνειρο αιώνων παίρνει σάρκα και οστά: Να υψώσει πια η πικραμένη μονάδα το ανάστημά της απέναντι στις “μεγαλοφυίες”.
Εδώ πρέπει να σημειώσω οτι, η εξέλιξη προωθεί σήμερα τους δημιουργούς [δηλαδή όλους μας] πέρα απ’το “non finito” του Λεονάρντο. Απαιτεί ξεκάθαρες υλοποιήσεις και όχι αγωνιώδεις αναζητήσεις. Χρήσιμη τέχνη και όχι σκοτεινές δημιουργίες χωρίς αναγκαιότητα απτή.
Με τις σκέψεις αυτές, παραδίδω τις καινοτομίες αυτού του τόμου προς χρήσιν του πιο προηγμένου κοινού στην Ιστορία της Ανθρωπότητας.

Το βιβλίο αυτό θα κυκλοφορήσει και σε cd.
Ο υπογράφων έχει μελετήσει και τη συσκευασία των εφευρέσεών του. Φυσικά, σχέδια και ονομασίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του. Για την υλοποίηση των ευρεσιτεχνιών, απαιτείται ειδική άδεια, οπότε μπορούν να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες, αναλυτικά σχέδια και προτάσεις συσκευασίας.
ΑΚ
[Η ζωγραφική παρουσίαση έγινε από τον Α. Καναβάκη]

Ανακρέων Καναβάκης

11 thoughts on “Paraphernalia 8 • Παραφερνάλια 8

 1. I love it. I’m of the traffic engineering school of thought that there shouldn’t be traffic lights or speed limits. Out here the law makers set the speed limits 10 MPH below the natural speed of the roads. It’s part of their plot to get additional revenue through speeding tickets. Speeding tickets are very expensive, too. Laurie got a ticket on her way to school one morning. It was $250. She could have contested it in court, but traffic courts are kangaroo courts set up to squeeze more money out of drivers. If you go to court, you are always found guilty, and then you have to pay court fees on top of your ticket, which about doubles the cost of the ticket.

  The low speed limits are so annoying and they cause lots of road rage, because there are the enviro whacko drivers who think they are conserving energy, and making everyone else conserve energy, by driving 5, 10, 15 MPH below the posted speed limit. Just yesterday, I was running late for a doctor appointment, and, of course, I got stuck behind an enviro bitch driving 20 mph in a 35 mph zone. By the end of the three miles behind that bitch, all I wanted to do was ring her neck. There was a string of 30 or 40 cars behind her with people trying to get somewhere on time, all of whom I’m sure had evil thoughts of what to do with that lady. None of us were appreciative of her annoying conservation effort.

  Liked by 1 person

  1. Oh… so it’s not just here that the speeding limits are ridiculously low! At least tickets are served on occasion… it’s like a common secret. If it weren’t for the green barriers between lanes people from the opposite side warn with flashing lights if there’s a traffic officer or traffic speed camera ahead in order to slow down.
   Enviro wacko!!! What an expression!!!! Over here too, women are a menace on the driving wheel. Even though I love driving and consider myself a good driver, I’d gladly give up my driver’s license if all women were excluded from driving. Call it what you like, I’ve been behind so many women driving… I’m experienced in their inability to drive! Mind you, men are kind of taking up the female way of driving lately, but that’s another story. So, I sympathize completely!

   Liked by 1 person

   1. There are lots of girly men out here. I have to say there is not a lot of difference between genders in how they drive out here. Since everyone has to drive starting in there teens, we are all on the same crazy driving footing out here. It’s the slow drivers that are the real problem, men or women. A lot of women like to drive big pickup trucks and SUVs and they become more aggressive like they get a set of balls when they get into those giant vehicles.

    Liked by 1 person

    1. 🤣🤣.. yes, there’s that type too.

     Liked by 1 person

 2. Perfect! People will hate driving, and start walking, again.
  Birds will flourish.
  I do drive, when I need to for work. They give me a car. I refuse to own one.
  As handy/necessary as cars might be. I see them as a bit of a blight.
  xoxoxoxoxoxoxoxoxo

  Liked by 1 person

  1. To be honest I enjoy driving but I do wish less people would take up driving. I remember during lockdown driving in deserted roads… bliss!
   I love walking too… 😉
   Love & many hugs your way! 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

   Liked by 1 person

   1. {{{{{{{{{hugs}}}}}}}}}}

    Like

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close