Paraphernalia 1 • Παραφερνάλια 1

Techno-critic™


Electronic humanoid
computer. Can judge
works of art with various
programmes: From a political point of view,
from a marketing perspective,
from a religion point of view,
from a charitable – social point of view,
from an ecological point of view, etc.
Ideal for the mass media

• It’s assessments are simple:
“Yes” or “No”

Illustration

from Anakreon Kanavakis book

“Paraphernalia*”

[*a collection of objects, esp. equipment needed for or connected with a particular activity]

Τεχνο-κριτικός™

Ηλεκτρονικός ανθρωποειδής
υπολογιστής. Μπορεί να κρίνει
έργα τέχνης με διάφορα
προγράμματα: Από πολιτική σκοπιά,
από σκοπιά marketing,
από σκοπιά θρησκείας,
από κοινωφελή – κοινωνική σκοπιά,
από οικολογική σκοπιά κλπ.
Ιδανικός για Μ.Μ.Ε.

• Οι κρίσεις του είναι απλές:
“Ναι” ή “Οχι”

Εργο

του Ανακρέοντα Καναβάκη

από το βιβλίο του

Paraphernalia

Paraphernalia Παραφερνάλια

1996

Words by the author

Two thousand six hundred years from Archimedes, five hundred years from Leonardo da Vinci, at the gate of the third millennium, I, as a genuine bearer of the optimistic spirit, submit the proposals, developed in this book, to a humanity thirsty for progress. A humanity that now knows that its needs are covered by the intelligent technological production of our time.
As a person of communication and a lover of Cyberspace, after research in internet marketing, I know the necessities to which my suggestions give an answer. They are innovations adapted to the sensitivities of the modern public, but also extendable, so that they evolve in parallel with consumer trends [which, after all, interactive communication leads to absolute personalization]. At last we are entering the era of digital democracy, where masses and mass media will be a thing of the past. The person will gain at last the respect they deserves. They will not be driven and led by centers and generalizations, they will not blindly follow ideas and personalities, styles and fashions, which turn them into a statistical quotient.
Anyone will now be able to, whenever they want, become Homer, Phidias, Plato, Michelangelo, Shakespeare, Bach, Tolstoy, Picasso, Einstein, Freud and whatever they wish. A dream of centuries takes shape: For the embittered individual to stand up against the “geniuses”. At this point I must note that evolution today promotes creators [i.e. all of us] beyond Leonardo’s “non finito”. It requires clear implementations and not agonizing pursuits. Useful art and not dark creations without a tangible necessity.
With these thoughts, I deliver the innovations of this volume for the use of the most advanced audience in the History of Mankind.

This book will also be released on cd.
The undersigned has also studied the packaging of his inventions. Of course, designs and names are his intellectual property. For the implementation of patents, a special permit is required, so detailed information, detailed drawings and packaging proposals can be given.
A.K.
The painting presentation was made by A. Kanavakis]

Anakreon Kanavakis

Από τον συγγραφέα

Δύο χιλιάδες εξακόσια χρόνια από τον Αρχιμήδη, πεντακόσια χρόνια από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, στην πύλη της τρίτης χιλιετίας, εγώ, σαν γνήσιος φορέας του αισιόδοξου πνεύματος, καταθέτω τις προτάσεις, που αναπτύσσονται σ’ αυτό το βιβλίο, σε μια ανθρωπότητα διψασμένη για πρόοδο. Μια ανθρωπότητα, που γνωρίζει πια οτι, οι ανάγκες της καλύπτονται από την ευφυή τεχνολογική παραγωγή της εποχής μας.
Σαν άνθρωπος της επικοινωνίας και εραστής του Κυβερνοχώρου, μετά από έρευνες marketing μέσω internet, γνωρίζω τις αναγκαιότητες στις οποίες δίνουν απάντηση οι προτάσεις μου. Είναι καινοτομίες προσαρμοσμένες στις ευαισθησίες του σύγχρονου κοινού, αλλά και προεκτάσιμες, ώστε να εξελίσσονται παράλληλα με τις καταναλωτικές τάσεις [που άλλωστε, η interactive communication οδηγεί σε απόλυτη εξατομίκευση]. Επιτέλους αγγίζουμε την εποχή της ψηφιακής Δημοκρατίας, όπου μάζα και τα μαζικά μέσα θα είναι παρελθόν. Το άτομο θα αποκτήσει και τον σεβασμό, που του αξίζουν. Δεν θα άγεται και θα φέρεται από κέντρα και γενικεύσεις, δεν θα ακολουθεί τυφλά ιδέες και προσωπικότητες, τεχνοτροπίες και μόδες, που το μετατρέπουν σε στατιστικό πηλίκον.
Ο καθένας θα μπορεί πια, όποτε θέλει, να γίνεται Όμηρος, Φειδίας, Πλάτων, Μιχαήλ Άγγελος, Σαίξπηρ, Μπαχ, Τολστόι, Πικάσσο, Αϊνστάιν, Φρόυντ και οτιδήποτε επιθυμεί. Ένα όνειρο αιώνων παίρνει σάρκα και οστά: Να υψώσει πια η πικραμένη μονάδα το ανάστημά της απέναντι στις “μεγαλοφυίες”.
Εδώ πρέπει να σημειώσω οτι, η εξέλιξη προωθεί σήμερα τους δημιουργούς [δηλαδή όλους μας] πέρα απ’το “non finito” του Λεονάρντο. Απαιτεί ξεκάθαρες υλοποιήσεις και όχι αγωνιώδεις αναζητήσεις. Χρήσιμη τέχνη και όχι σκοτεινές δημιουργίες χωρίς αναγκαιότητα απτή.
Με τις σκέψεις αυτές, παραδίδω τις καινοτομίες αυτού του τόμου προς χρήσιν του πιο προηγμένου κοινού στην Ιστορία της Ανθρωπότητας.

Το βιβλίο αυτό θα κυκλοφορήσει και σε cd.
Ο υπογράφων έχει μελετήσει και τη συσκευασία των εφευρέσεών του. Φυσικά, σχέδια και ονομασίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του. Για την υλοποίηση των ευρεσιτεχνιών, απαιτείται ειδική άδεια, οπότε μπορούν να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες, αναλυτικά σχέδια και προτάσεις συσκευασίας.
ΑΚ
[Η ζωγραφική παρουσίαση έγινε από τον Α. Καναβάκη]

Ανακρέων Καναβάκης

20 thoughts on “Paraphernalia 1 • Παραφερνάλια 1

 1. The Binary Critic. A real outcome of the the modern age. Yes or No. Black or White. On or Off. With or Without. Up or Down. In or Out, This or That. Good or Bad. Smart of Stupid. Left or Right. Successful of Screwed. Everything can be judged, adjudicated, and sentenced simply, efficiently and effectively by the Binary Critic.

  Liked by 1 person

  1. Yes, yes yes….. and yes again!
   I would have translated it Binary Critic, but I wanted to convey the word play my father had in mind. You see the art critic in greek is called technocritikos…. techno-critic. Techni, in greek means art. But I do like the Binary critic. Yes or No, perfect right?! 😉

   Liked by 1 person

   1. Techno-critic is a perfect title, and I think it works better for the post title because “Techno” can have different inferences. Binary is the basis, “yes or no”, but I think it is tangential for the illustration. Surprisingly, I have ran into several people who do not know what binary means. If they have heard of it, they tend to associate it with gender identity as in “gender binary”, and they don’t necessarily understand “gender binary” as a person identifying as half male, half female.

    Liked by 1 person

    1. Ah…. now you caught me illiterate… I wasn’t aware of the “gender binary”! 🤔

     Liked by 1 person

     1. That’s because you are smart, and that Greece hasn’t fallen to the woke illness, now epidemic in the US of A, that sprayed out of the popped pimple known as the pathologically perverted psycho sickos that make up much of the universities’ elite. The sickness continues to ooze from the eternal zit into the the empty consciousness of the body politik, media morons, and Generation Z numbskulls!

      When you break it down to its simplest elements, I believe it’s mainly a ridiculous excuse for perverts to demand to use women’s restrooms.

      To show how pervasive the perverted have become here, some of the woke perverts are winning huge settlements from private businesses for not allowing them to use the women’s restrooms.

      Liked by 1 person

      1. Don’t worry and some of it has already reached us, not to that extend though. It’s a world turned upside down.

       Like

      2. I would be wonderful if we could apply acne cream and simply clear it up.

       Liked by 1 person

      3. A ha ha haaaa…. wouldn’t it though?!!!!!!!!

       Liked by 1 person

 2. No! I
  ‘m no techno.
  I am a critic.
  xoxo♞♝♟♛xoxo

  Liked by 1 person

  1. 🤣😂🤣
   A machine would probably judge Rembrandt with a “No”! 😂🤣😂🤣😂🤣
   ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

   Liked by 1 person

   1. I saw a scary show how AI can analyze an Old Masters to an Impressionist and all in between and after. Then you can enter a photo or a face and it will turn it into whatever you’ve chosen. AI art!!!!

    Liked by 1 person

    1. I saw it too…. HORRIBLE!!!!!!!!! 😱😱😱

     Liked by 1 person

     1. 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

      Liked by 1 person

      1. There’s not much we can do. AI is a runaway train!!!
       xoxoxoxoxo

       Liked by 1 person

      2. ….maybe we need a tech Jesse James to tame it! 😉
       xoxoxoxoxoxo

       Like

      3. Yes… an IA bandit who steals memory!

       Liked by 1 person

      4. A ha ha… yes!!!!
       😉😘😘😘😘

       Liked by 1 person

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close