Λογότυπο • Premix Beton • Logo

Λογότυπο για την

Premix Beton

Σκυρόδεμα ποιότητας

Logo for

Premix Beton

High quality concrete

circa 1975-1980

Ο σχεδιασμός του λογοτύπου στηρίχθηκε στα αρχικά P & B και το σπείρωμα το οποίο αναδεύει το μπετόν σε κυκλική κίνηση για να το διατηρεί νωπό. The logotype design was created based on the initials P & B as well as the spiral mechanism that stirs the concrete in a circular movement.

Σχεδιασμός λογοτύπου Logo Design:

Ανακρέων Καναβάκης Anakreon Kanavakis

1 thought on “Λογότυπο • Premix Beton • Logo

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close