Εικονογράφηση & σχεδιασμός βιβλίου Γ. Καμπουράκη “Κούκος Μονός” • Illustration & book design G. Cambouraki “Koukos Monos”

Εικονογράφηση & σχεδιασμός βιβλίου

Γιώργου Καμπουράκη

“Κούκος Μονός”

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Εικαστική αντιπαράθεση Α. Καναβάκη

Εκδόσεις MAREL

Illustration & Book design for

George Cambourakis

“Koukos Monos”

POEMS

Visual juxtaposition by A. Kanavakis

MAREL Publications

Μερκές σελίδες αυτής της …αντιπαράθεσης A few pages of this …jusxtaposition

click on the gallery above for a larger view

1993

Εικονογράφηση Original Illustrations:

Ανακρέων Καναβάκης Anakreon Kanavakis

Σχεδιασμός & καλλιτεχνική επιμέλεια Βοοκ Design & layout:

Μαρίνα Καναβάκη Marina Kanavaki

4 thoughts on “Εικονογράφηση & σχεδιασμός βιβλίου Γ. Καμπουράκη “Κούκος Μονός” • Illustration & book design G. Cambouraki “Koukos Monos”

  1. Wonderful illustrations.

    Liked by 1 person

    1. He did such a great ‘job’ on these… it really was a creative dialogue between the poems and the illustrations. I’m so glad you like them!

      Liked by 1 person

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close